Privacy Policy Polasaí Príobháideachta


This policy establishes how The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht will use information we gather about you from your visit to our website. The privacy of our customers is of utmost importance to us. We fully respect your right to privacy, and will not collect any personal information about you on this website without your clear permission.

Leagtar amach sa pholasaí seo an chaoi a n-úsáidfidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faisnéis fútsa a bheidh le fáil ón gcuairt a thugann tú ar ár suíomh gréasáin. Tá príobháideacht ár gcustaiméirí thar a bheith tábhachtach dúinn. Tá meas iomlán againn ar do chearta chun príobháideachta agus ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan cead soiléir uaitse.

Right to Refuse Cookies

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.

The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

 

Collection and Use of Technical Information

We may collect and store general information for statistical purposes. For example, we may count the number of visitors to the different pages of our website to help make them more useful to visitors. This information does not identify you personally. We automatically collect and store only the following information about your visit:

  1. the Internet domain (for example, 'xcompany.com' if you use a private Internet access account, or 'yourschool.edu' if you connect from a university's domain) and IP address (an IP address is a number that is automatically assigned to your computer whenever you are surfing the Web) from which you access our website
  2. the type of browser and operating system used to access our site
  3. the date and time you access our site
  4. the pages you visit
  5. if you visited this Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht website from a link on another website, the address of that website

In short the technical information will be used only by The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, and only for statistical and other administrative purposes.

 

Collection and Use of Personal Information

The information that you provide on The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht website will be used only for its stated purpose. By sending us an e-mail message, you may be sending us personal information such as your name, address, and e-mail address. We may store your name, address and e-mail address in order to respond to your request or otherwise resolve the subject matter of the e-mail.

The Department of ts, Heritage and the Gaeltacht will make no attempt to identify individual visitors, or to associate technical details with any individual. It is our policy never to disclose such technical information in respect of individual website visitors to any third party, unless obliged to disclose such information by a rule of law.

 

 

An Ceart chun Diúltú d’Fhianáin

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google, Inc. ("Google") ar fáil. Baineann Google Analytics úsáid as "fianáin", téacschomhaid a chuirtear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar chonas a bhaineann úsáideoirí úsáid as an suíomh.

Tarchuirfear an fhaisnéise a ghineann an fianán, maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh), chuig Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe, áit a stórálfar an fhaisnéis. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis sin chun measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin agus cuirfidh siad tuarascálacha i dtoll a chéile ar ghníomhaíocht an tsuímh ghréasáin d'oibreoirí an tsuímh agus cuirfidh siad seirbhísí eile ar fáil freisin maidir le gníomhaíocht an tsuímh ghréasáin agus úsáid an idirlín. Féadfaidh Google an fhaisnéis sin a aistriú chuig tríú páirtithe má éilíonn an dlí é sin, nó sa chás go ndéanann tríú páirtithe próiseáil ar an bhfaisnéis thar ceann Google. Ní chomhcheanglóidh Google do sheoladh IP le faisnéis ar bith eile atá i seilbh Google. Féadfaidh tú úsáid fianán a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ach, tabhair faoi deara, má dhéanann tú sin, ta an baol ann nach mbeidh tú in ann na feidhmeanna iomlána ar an suíomh gréasáin seo a úsáid. Agus tú ag úsáid an tsuímh ghréasáin seo, tá tú ag ceadú do Google faisnéis fút a phróiseáil ar an mbealach atá luaite thuas agus ar mhaithe leis na cuspóirí atá luaite thuas.

 

Faisnéis Theicniúil á Bailiú agus á hÚsáid

Féadfaimid eolas ginearálta a bhailiú agus a stóráil ar mhaithe le staitisticí. Mar shampla, d’fhéadfaimis líon na gcuairteoirí ar leathanaigh dhifriúla ar an suíomh gréasáin a chomhaireamh chun cuidiú linn leathanaigh níos áisiúla a chur ar fáil do chuairteoirí. Ní féidir teacht ar d'ainm san fhaisnéis seo. Bailímid agus stórálaimid go huathoibríoch an t-eolas seo a leanas amháin maidir le do chuairt:

  1. an fearann Idirlín (mar shampla, 'cuideachtax.com' má úsáideann tú cuntas rochtana príobháideach Idirlín nó 'yourschool.edu' má cheanglaíonn tú ó fhearann ollscoile) agus an seoladh IP (is uimhir é an seoladh IP a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire gach uair a bhíonn tú ag scimeáil ar an Idirlíon) as a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh gréasáin
  2. an cineál brabhsálaí agus an cineál córas oibriúcháin a úsáidtear chun rochtain a fháil ar ár suíomh
  3. an dáta agus an t-am a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh
  4. na leathanaigh ar a dtugann tú cuairt
  5. má thug tú cuairt ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ó nasc ar shuíomh eile gréasáin, seoladh an tsuímh ghréasáin sin

Go bunúsach, is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta amháin a bhainfidh úsáid as an bhfaisnéis theicniúil, agus bainfidh sí úsáid aisti ar mhaithe le cuspóirí staitistiúla agus riaracháin amháin.

 

Faisnéis Phearsanta á Bailiú agus á hÚsáid

Ní bhainfear úsáid as an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ach ar mhaithe leis an gcuspóir sonraithe amháin. Agus tú ag seoladh teachtaireacht ríomhphoist chugainn, d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh tú ag seoladh eolas pearsanta chugainn - d'ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist mar shampla. D’fhéadfaimis d'ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist a stóráil chun freagra a thabhairt ar d’iarratas nó chun teacht ar réiteach ar ábhar an ríomhphoist.

Ní dhéanfaidh an Roinn Ealaíon, Oidhreacht agus Gaeltachta iarracht ar bith ainm aon chuairteora ar leith ar an suíomh gréasáin a aithint ná aon sonraí teicniúla a bhaineann le haon duine aonair a shainaithint. Is é an polasaí atá againn gan faisnéis theicniúil dá leithéid a bhaineann le daoine aonair a thugann cuairt ar an suíomh gréasáin a chur ar fáil d’aon tríú páirtí, ach amháin sa chás go n-éilíonn an dlí go gcaithfimid a leithéid d'fhaisnéis a ligean amach.

 

 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.