Events Imeachtaí

An Teanga Bheo: Arts Events  An Teanga Bheo: Imeachtaí Ealaíon

Seo Linn at 2016 Teanga Bheo programme launch

A range of Irish language arts events will be organised around the theme of the Ireland 2016 Centenary Programme.

Eagrófar réimse imeachtaí ealaíon Gaeilge a mbeidh baint acu le téamaí Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain.

An Taibhdhearc

The national Irish language theatre, Taibhdhearc na Gaillimhe, in partnership with the drama company Moonfish, will stage An Piarsach - cé hé?

An Taibhdhearc

Léireoidh amharclann náisiúnta na Gaeilge, Taibhdhearc na Gaillimhe, i gcomhar leis an gcompántas drámaíochta Moonfish, dráma dar teideal: An Piarsach - cé hé?

Mise Éire

Gael Linn will remaster and provide in DVD format the iconic film Mise Éire.

Mise Éire

Déanfaidh Gael Linn an scannán Mise Éire a athchóiriú agus a chur ar fáil ar DVD.

Photographic Exhibition

Foras na Gaeilge will support a photographic exhibition, in conjunction with the National Photographic Archive and the National Library of Ireland, documenting the life and times of Irish language communities throughout the island of Ireland between 1985 and 2005.

Taispeántas Grianghrafadóireachta

Tabharfaidh Foras na Gaeilge tacaíocht do thaispeántas grianghrafadóireachta, i gcomhpháirtíocht leis an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, ina léireofar saol phobail na Gaeilge ar fud oileán na hÉireann idir 1985 agus 2005.

An tUltach

A special edition of the magazine An tUltach will be published in March 2016 to mark the 1916 centenary. The publication will focus on Ulster and the Easter Rising.

An tUltach

Foilseofar eagrán faoi leith den irisleabhar An tUltach i mí an Mhárta 2016 le comóradh a dhéanamh ar 1916. Díreofar ar Ulaidh agus Éirí Amach na Cásca.

Fíbín

The drama company, Fíbín, will produce a reworking of the play Stair an Stáit. Using masks, puppets, music and audience interaction, the show will tour Irish summer colleges, primary schools and nursing homes in the Gaeltacht.

Fíbín

Déanfaidh an compántas drámaíochta, Fíbín, léiriú nua den dráma Stair an Stáit. Bainfear úsáid as maisc, puipéid, ceol agus idirghníomhaíocht leis an lucht féachana. Rachaidh an dráma ar camchuairt chuig coláistí Gaeilge, bunscoileanna agus tithe altranais sa Ghaeltacht.

An Cumann Scoildrámaíochta

A specific competition, around the theme of 1916-2016 will be organised as part of the annual drama competitions held by An Cumann Scoildrámaíochta.

An Cumann Scoildrámaíochta

Eagróidh an Cumann Scoildrámaíochta comórtas ar leith a bheidh dírithe ar théama 1916-2016 mar chuid de na comórtais drámaíochta a eagraítear go bliantúil.

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

As part of the Proclamation Day commemoration on 15 March 2016, Comhar Naíonraí na Gaeltachta will organise events in Gaeltacht pre-schools.

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Mar chuid de Lá an Fhorógra a bheidh ar siúl ar an 15 Márta 2016, eagróidh Comhar Naíonraí na Gaeltachta ócáidí siamsaíochta i naíonraí Gaeltachta.

Community Events in the Gaeltacht

In order to support community groups in Gaeltacht areas in organising events as part of the commemoration programme, Údarás na Gaeltachta has established a specific fund to support such events.

Imeachtaí Pobail sa Ghaeltacht

Tá ciste faoi leith bunaithe ag Údarás na Gaeltachta chun tacú le grúpaí pobail i gceantair Ghaeltachta imeachtaí a eagrú mar chuid den chlár comórtha.

Gnó Mhaigh Eo, County Mayo

Gnó Mhaigh Eo will produce a stage show in Westport, County Mayo in 2016 which will focus on the Irish Republican, Major John MacBride, a native of County Mayo. The show will contain song, poetry and visual images.

Gnó Mhaigh Eo, Co. Mhaigh Eo

Léireoidh Gnó Mhaigh Eo seó stáitse i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo in 2016 faoin Maorsháirsint Seán Mac Giolla Bhríde a rugadh i gCo. Mhaigh Eo. Beidh idir cheol, filíocht agus amharc-íomhánna mar chuid den seó.

Glór Bhréifne and Cavan Library Service, County Cavan

An exhibition focusing on various aspects of the Rising will be held in four libraries in County Cavan – Cavan town, Belturbet, Cootehill and Bailieborough. A lecture on the role of Cumann na mBan and Úna Ní Fhaircheallaigh, who was born in County Cavan, will also be organised in addition to a school play focusing on the Rising.

Glór Bhréifne agus Seirbhís Leabharlainne an Chabháin, Co. an Chabháin

Eagrófar taispeántas faoi ghnéithe éagsúla den Éirí Amach i gceithre leabharlann i gCo. an Chabháin - An Cabhán, Béal Tairbirt, Muinchille agus Coill an Chollaigh. Ina theannta sin, eagrófar léacht faoi ról Chumann na mBan agus Úna Ní Fhaircheallaigh, a rugadh i gCo. an Chabháin, agus léireofar dráma scoile faoin Éirí Amach.

Aisteoirí Ghaoth Dobhair, County Donegal

Aisteoirí Ghaoth Dobhair will undertake a stage production of Bánú an Lae by Tomás Mac Giolla Bhríghde in the GAA centre i nGaoth Dobhair during Easter Week 2016 and in An Grianán Theatre, Letterkenny during the Errigal Arts Festival 2016.

Aisteoirí Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Déanfaidh Aisteoirí Ghaoth Dobhair léiriú stáitse den dráma Bánú an Lae a scríobh Tomás Mac Giolla Bhríghde in ionad an CLG i nGaoth Dobhair i rith Sheachtain na Cásca 2016 agus in Amharclann an Ghrianáin, Leitir Ceanainn le linn Féile Ealaíne an Earagail 2016.

Coiste Ghlór na nGael, Athenry, County Galway

A drama workshop, hosted by the drama company Branar and aimed at young people, will be held in Athenry, County Galway in 2016. The workshop will focus on local involvement in the Easter Rising.

Coiste Ghlór na nGael, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Tionólfar ceardlann drámaíochta a bheidh dírithe ar an aos óg i mBaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe i gcomhar leis an gcompántas drámaíochta Branar in 2016. Breathnófar sa cheardlann ar dhaoine de bhunadh na háite a ghlac páirt san Éirí Amach.

Tearmann Éanna, An Tulach, County Galway

Tearmann Éanna, An Tulach, County Galway will organise arts and crafts classes around the theme of 1916/2016 for residents of the facility.

Tearmann Éanna, An Tulach, Co. na Gaillimhe

Eagróidh Tearmann Éanna, An Tulach, Co. na Gaillimhe ranganna ealaíon agus ceardaíochta bunaithe ar théama 1916/2016 do lucht cónaithe an ionaid.

An Gaelacadamh, County Galway

Two concerts aimed at primary school children in the Connemara Gaeltacht will be staged by An Gaelacadamh in 2016.

An Gaelacadamh, Co. na Gaillimhe

Tabharfaidh an Gaelacadamh faoi dhá cheolchoirm a eagrú in 2016 a bheidh dírithe ar lucht freastail bhunscoileanna Ghaeltacht Chonamara.

Aisteoirí an Spidéil, County Galway

Three plays will be staged by Aisteoirí an Spidéil, County Galway in 2015/2016: Dúirt sé, Dáirt sé, written by Lady Gregory, and Eoinín na nÉan and Bríd na nAmhrán, written by Pádraig Pearse.

Aisteoirí an Spidéil, Co. na Gaillimhe

Léireoidh an cumann drámaíochta Aisteoirí an Spidéil, Co. na Gaillimhe sraith trí dhráma in 2015/16: Dúirt sé, Dáirt sé, scríofa ag an mBantiarna Gregory, agus Eoinín na nÉan agus Bríd na nAmhrán, scríofa ag Pádraig Mac Piarais.

Club Scannán Sailearna, Indreabhán, County Galway

To mark the centenary, a film festival will be held in Seanscoil Shailearna, Indreabhán, County Galway in May 2016 and will include Irish-language films relevant to the 2016 Centenary Programme.

Club Scannán Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Mar chuid den fhéile scannán a bheidh á eagrú in Seanscoil Shailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe i mí na Bealtaine 2016, taispeánfar scannáin Ghaeilge a bheidh ábhartha don Chlár Comórtha 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.