Events Imeachtaí

National Conference Programme Clár na Comhdhála Náisiúnta

 • Start / Tús:
 • 10.11.16
 • End / Críoch:
 • 12.11.16
 • Bailey Allen Hall, NUIG Galway
 • Event webpage
 • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The centrepiece of The Centenary Conversations, Galway is a landmark academic conference at NUI Galway, entitled 1916-2016: The Promise and Challenge of National Sovereignty.

Mar chuid lárnach de Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh beidh comhdháil mhór acadúil in OÉ, Gaillimh, dar teideal 1916-2016: Dóchas agus Dúshlán na Ceannasachta Náisiúnta.

The conference takes place between Thursday, 10th November and Saturday, 12th November 2016, and represents an historic and ambitious gathering of some of the country's - and indeed the international academic community's - best minds, gathered together to examine and advance our understanding of what Irish independence really means.

The conference will facilitate an intensive exploration of two connected themes:

 • The vision and aspiration invested in an independent Irish state by idealists and thinkers of the revolutionary generation.
 • The challenges facing the Irish sovereign State in 2016 and the visions and horizons of ambition that should inspire the Irish people as they face the future.

A number of key sub-themes will provide the platform for this high-level inquisition of Ireland’s prospects, all the while linking the discussion to the ideas and ideals espoused by the revolutionary generation.

Click here for a downloadable .pdf of the conference programme.

The conference will comprise plenary sessions, each with a keynote speaker and a panel of respondents.

The conference's plenary speakers include Seán Ó Foghlú, Secretary General of the Department of Education & Skills; Philip Pettit, L.S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values at Princeton University; An Taoiseach Enda Kenny; Roy Foster, Carroll Professor of Irish History at Hertford College, Oxford; Heather Humphreys T.D., Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs; Clair Wills, Leonard L. Milberg Professor of Irish Letters at Princeton University; Kevin O’Rourke, Chichele Professor of Economic History at the University of Oxford; Louise Richardson, Vice-Chancellor of the University of Oxford; Brendan O'Leary, Lauder Professor of Political Science at the University of Pennsylvania; and Dr Maurice Manning, Chancellor of the National University of Ireland and Chair of the Expert Advisory Group on Commemorations.

To register for the conference please click here.

Read more about the conference's other speakers here.

A full fringe festival programme will also complement the academic conference in a range of venues in NUI Galway and across Galway, find out more here.

Beidh an chomhdháil ar siúl idir Déardaoin agus Dé Sathairn, an 10 Samhain go dtí an 12 Samhain 2016, agus is léiriú a bheidh ann de bhailiúchán stairiúil agus uaillmhianach chuid den lucht acadúil is éirimí sa tír agus go deimhin go hidirnáisiúnta. Cruinneoidh siad le chéile chun an tuiscint atá againn ar a bhfuil i gceist le neamhspleáchas na hÉireann i ndáiríre a scrúdú agus a chur chun cinn.

Éascóidh an chomhdháil iniúchadh forleathan ar dhá théama atá nasctha le chéile:

 • An fhís agus an mhian a bhí ag idéalaithe agus ag smaointeoirí na glúine réabhlóidí maidir le stát neamhspleách na hÉireann.
 • Na dúshláin atá le sárú ag stát ceannasach na hÉireann sa bhliain 2016, agus na físeanna agus na huaillmhianta ar chóir dóibh muintir na hÉireann a spreagadh agus iad ag tabhairt aghaidh ar an todhchaí.

Beidh roinnt fothéamaí ann trína dtabharfar ardán don scrúdú géar seo ar ionchais na hÉireann, agus an plé á nascadh an t-am ar fad leis na smaointe agus na hidéil ar thacaigh an ghlúin réabhlóideach leo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár na comhdhála.

Beidh seisiúin iomlánacha mar chuid den chomhdháil, agus beidh príomhchainteoir agus painéal lucht freagartha i láthair ag gach ceann de na seisiúin.

Áirítear le cainteoirí iomlánacha na comhdhála Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna; Philip Pettit, Ollamh Ollscoil L.S. Rockefeller le Polaitíocht agus Luachanna Daonna in Ollscoil Princeton; An Taoiseach Enda Kenny; Roy Foster, Ollamh Carroll le Stair na hÉireann i gColáiste Hertford, Oxford; Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta; Claire Wills, Ollamh an Léinn Éireannaigh Leonard L. Milberg in Ollscoil Princeton; Kevin O’Rourke, Ollamh Chichele le Stair Eacnamaíoch in Ollscoil Oxford; Louise Richardson, Leas-Seansailéar Ollscoil Oxford; Brendan O'Leary, Ollamh Lauder san Eolaíocht Pholaitiúil in Ollscoil Pennsylvania; agus an Dr Maurice Manning, Seansailéir Ollscoil na hÉireann agus Cathaoirleach an tSainghrúpa Chomhairligh maidir le Cuimhneacháin.

Má theastaíonn uait clárú don chomhdháil cliceáil anseo le do thoil.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Beidh clár iomlán d’fhéile imeallach ag gabháil leis an gcomhdháil acadúil freisin i raon ionad in OÉ Gaillimh agus ar fud na Gaillimhe, faigh tuilleadh eolais anseo.


Conference Programme

Clár na Comhdhála

All the academic conference sessions take place in the Bailey Allen Hall, NUI Galway.

Day 1 – Thursday, 10th November

2.00pm - 2.30pm

Opening Address

Chair: Dr Jim BrownePresident of NUI Galway

Plenary Speaker: Mr Seán Ó Foghlú, Secretary General of the Department of Education and Skills

2.30pm - 3.45pm

Session Title: European Republicanism: The Past and the Potential

Chair: Professor Nicholas CannyNUI Galway

Plenary Speaker: Professor Philip PettitPrinceton University

Paper Title: European Republicanism: The Past and the Potential

Respondent: Professor Iseult HonohanUniversity College Dublin

7.00pm - 7.30pm

Address by An Taoiseach, Mr Enda Kenny T.D.

Chair: Dr Jim Browne, President of NUI Galway

7.30pm - 9.45pm

Session Title: The Promise of 1916

Chair: Professor Mary DalyPresident of the Royal Irish Academy

Plenary Speaker: Professor Roy FosterUniversity of Oxford

Paper Title: The Promise of 1916: Radicalism, Radicalisation and Resettlement 1916 - 2016

Respondents:

 

Day 2 – Friday, 11th November

9.30am - 10.00am

Address by Ms Heather Humphreys T.D., Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs

Chair: To be confirmed.

10.00am - 11.45am

Session Title: Culture and Identity in a Globalized World

Chair: Mr Fintan O'TooleThe Irish Times

Plenary Speaker: Professor Clair WillsPrinceton University

Paper Title: Mothers and Other Others: Representing Ireland Beyond Borders

Respondents:

2.00pm - 3.45pm

Session Title: Economy, Society and the Well-Being of Citizens

Chair: Professor John McHaleNUI Galway

Plenary Speaker: Professor Kevin O’RourkeUniversity of Oxford

Paper Title: Independent Ireland in Comparative Perspective

Respondents:

 

Day 3 – Saturday, 12th November

9.30am - 11.30am

Session Title: The Challenges, Promise and Responsibility of Education in the 21st Century

Chair: Dr Mary CanningBoard Member, Higher Education Authority

Plenary Speaker: Professor Louise RichardsonUniversity of Oxford

Paper Title: To be confirmed

Respondents:

2.00pm - 3.30pm

Session Title: Political Futures and New Paradigms

Chair: Dr Maurice ManningChancellor of the National University of Ireland

Plenary Speaker: Professor Brendan O’LearyLauder Professor of Political Science at the University of Pennsylvania

Paper Title: Political Futures and New Paradigms

Respondents:

4.00pm

Closing Session Title: Looking Forward: The Arts and Culture Legacy of 2016

Chair: John Concannon, Director, Ireland 2016 Centenary Programme

Panellists:

 • Dee Forbes, Director General, RTE
 • James Hickey, Chief Executive, Irish Film Board
 • Aideen Howard, Director, The Ark
 • Patrick Lonergan, Professor of Drama and Theatre Studies, NUI Galway
 • Mary McCarthy, Director, National Sculpture Factory, Cork and Chair of Culture Ireland’s Advisory Committee.  

Click here to access your free priority registration.

Click here for a downloadable .pdf of the conference programme.

Beidh seisiúin na comhdhála acadúla go léir ar siúl i Halla Bailey Allen, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Lá 1 – Déardaoin, an 10 Samhain

2.00pm - 2.30pm

Aitheasc Tosaigh

Cathaoirleach: An Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ, Gaillimh

Cainteoir Iomlánach: An tUasal Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna

2.30pm - 3.45pm

Teideal an tSeisiúin: Poblachtachas san Eoraip: An Saol Mar a Bhí agus na Féidearthachtaí

Cathaoirleach: An tOllamh Nicholas CannyOÉ Gaillimh

Cainteoir Iomlánach: An tOllamh Philip PettitOllscoil Princeton

Teideal an Pháipéir: European Republicanism: The Past and the Potential

Freagróir: An tOllamh Iseult HonohanAn Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

7.00pm - 7.30pm

Aitheasc leis an Taoiseach, an tUasal Enda Kenny T.D.

Cathaoirleach: An Dr Jim BrowneUachtarán OÉ, Gaillimh

7.30pm - 9.45pm

Teideal an tSeisiúin: Gealladh 1916

Cathaoirleach: An tOllamh Mary DalyUachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann

Cainteoir Iomlánach: An tOllamh Roy FosterOllscoil Oxford

Teideal an Pháipéir: The Promise of 1916: Radicalism, Radicalisation and Resettlement 1916 - 2016

Freagróirí:

 

Lá 2 – Dé hAoine, an 11 Samhain

9.30am - 10.00am

Aitheasc ón Uasal Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Cathaoirleach: Le deimhniú.

10.00am - 11.45am

Teideal an tSeisiúin: Cultúr agus Féiniúlacht i Saol Domhandaithe

Cathaoirleach: An tUasal Fintan O'TooleThe Irish Times

Cainteoir Iomlánach: An tOllamh Clair WillsOllscoil Princeton

Teideal an Pháipéir: Mothers and Other Others: Representing Ireland Beyond Borders

Freagróirí:

2.00pm - 3.45pm

Teideal an tSeisiúin: An Geilleagar, an tSochaí agus Leas na Saoránach

Cathaoirleach: An tOllamh John McHaleOÉ Gaillimh

Cainteoir Iomlánach: An tOllamh Kevin O’RourkeOllscoil Oxford

Teideal an Pháipéir: Independent Ireland in Comparative Perspective

Freagróirí:

 

Lá 3 – Dé Sathairn, an 12 Samhain

9.30am - 11.30am

Teideal an tSeisiúin: Na Dúshláin, an Gealladh agus an Fhreagracht a Bhaineann le hOideachas sa 21úhAois

Cathaoirleach: An Dr Mary CanningComhalta Boird, An tÚdarás um Ard-Oideachas

Cainteoir Iomlánach: An tOllamh Louise RichardsonOllscoil Oxford

Teideal an Pháipéir: Le deimhniú

Freagróirí:

 •  An tOllamh Dympna Devine, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
 •  An tOllamh Willie Donnelly, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
 • An Dr Niamh Hourigan, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 •  An tOllamh Fionnuala Waldron, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath – Campas Naomh Pádraig

2.00pm - 3.30pm

Teideal an tSeisiúin: Todhchaíochtaí Polaitiúla agus Paraidímí Nua

Cathaoirleach: An Dr Maurice ManningSeansailéir Ollscoil Náisiúnta na hÉireann

Cainteoir Iomlánach: An tOllamh Brendan O’LearyOllamh Lauder san Eolaíocht Pholaitiúil in Ollscoil Pennsylvania

Teideal an Pháipéir: Todhchaíochtaí Polaitiúla agus Paraidímí Nua

Freagróirí:

4.00pm

Teideal an tSeisiúin Deiridh: Ag Féachaint Chun Cinn: Oidhreacht Ealaíon agus Chultúrtha 2016

Cathaoirleach: John Concannon, Stiúrthóir, Clár Comórtha Céad Bliain, Éire 2016

Lucht an Phainéil:

 • Dee Forbes, Ard-Stiúrthóir, RTÉ
 • James Hickey, Príomhfheidhmeannach, Bord Scannán na hÉireann
 • Aideen Howard, Stiúrthóir, The Ark
 • Patrick Lonergan, Ollamh le Drámaíocht agus le Léann na hAmharclannaíochta, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • Mary McCarthy, Stiúrthóir, an Mhonarcha Náisiúnta Dealbhóireachta, Corcaigh agus Cathaoirleach ar Choiste Comhairleach Chultúr Éireann.

Cliceáil anseo chun do chlárú tosaíochta saor in aisce a rochtain.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár na comhdhála.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.