Events Imeachtaí

Ireland's Edge Conference | Positioning Ireland in the 21st Century Comhdháil ‘Edge’ na hÉireann | Éire a Chur chun Cinn sa 21ú hAois

 • Start / Tús:
 • 02.12.16
 • End / Críoch:
 • 03.12.16
 • Skellig Hotel, Dingle
 • Event webpage
 • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The second instalment of the probing Ireland’s Edge conference will take place as part of the eir Other Voices 2016 Festival in Dingle from 2nd-3rd December.

Beidh an dara tráthchuid de chomhdháil scrúdtach ‘Edge’ na hÉireann ar siúl mar chuid d’fhéile Other Voices 2016 eir, sa Daingean ón 2-3 Nollaig.

Exploring the lessons learned from the Ireland 2016 experience and putting the spotlight on driving national policy toward a balanced promotion of Irish science, technology, engineering, mathematics, and the arts (STEAM), Ireland’s Edge is a cut above the rest on the national conference circuit.

The gathering aims to ask big questions; in particular, what opportunities exist in today’s Ireland for the nation’s creative people, and what’s next for the country as we move forward toward an uncertain global climate?

A host of select guests from the across the innovative industries will be in attendance at this day and half-long event, from academics to media owners and artists.

Just a few of the contributors will include:

 • Eamonn Sinnott, Vice President and General Manager, Intel Ireland
 • Martin Shanahan, CEO, IDA Ireland
 • Carolan Lennon, MD, Open eir
 • Paul Carroll, Director, CPL Resources
 • Julie Byrne, Executive Director, Nokia-Bell Labs Ireland
 • Mark Redmond, CEO, American Chamber of Commerce
 • John McGowan, MD, Coca-Cola
 • Jim Curley, Group Director, Jones Engineering

Programme Overview

Friday, 2nd December

Day one of the conference will begin with a keynote address by Intel Fellow and Director of User Interaction and Experience and former lecturer in Anthropology and Native American Studies at Stanford University, Dr. Genevieve Bell.

This will be followed by a discussion on how the creativity of the Irish people provides the country with a unique competitive advantage internationally, and how Ireland can continue to harness this energy into the future.

Day one will also play host to enormous creativity with a performance from Collapsing Horse Theatre Company and an interactive storytelling performance of Zoe Philpott’s critically acclaimed show Ada.Ada.Ada.

A structured Q&A, moderated by Philip King will take place, along with a panel chaired by Catriona Crowe, with historian and broadcaster Diarmaid Ferriter, Una Mullally of the Irish Times, and Louise Ní Fhiannachta, director and scriptwriter of Eipic for TG4.

Full programme for Friday, 2nd December

Saturday, 3rd December

Day two will further develop the discourse around the 21st century experience of emigration, the Irish diaspora and the emerging drivers of cultural identity for the Irish overseas.

This discussion will involve some of Ireland’s leading emigrants, including broadcaster and DJ Annie Mac and Senior Editor of News at CNN Digital International, Blathnaid Healy.

Day two will also witness a discussion around the unique experience of Ireland 2016 and how Ireland can build on the momentum created by the programme of commemorative events that marked the centenary of the Easter Rising. 

Full programme for Saturday, 3rd December

The conference is presented in partnership with Intel, with support from the eir Other Voices Festival of Dingle, Ireland 2016, The Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs, The Department of Diaspora Affairs, Microsoft, PwC, Nokia-Bell Labs and CPL.

To find out more about this event, see here

Agus iniúchadh á dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí Éire 2016 agus ag díriú ar an mbeartas náisiúnta a chur i dtreo eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, matamaitic, agus ealaíona (STEAM) na hÉireann a chur chun cinn ar bhealach cothromaithe, ní sárú Chomhdháil ‘Edge’ na hÉireann le fáil i measc na gcomhdhálacha náisiúnta.

Is é is aidhm leis an teacht le chéile ceisteanna móra a chur: go háirithe, cad iad na deiseanna atá in Éirinn sa lá atá inniu ann do dhaoine cruthaitheacha an náisiúin, agus cad é an chéad rud eile don tír agus muid ag dul i dtreo aeráid dhomhanda éiginnte?

Freastalóidh scata mór aíonna roghnaithe as gach cuid de na tionscail nuálacha ar an imeacht leathlae seo, ón lucht acadúil go dtí úinéirí na meán agus ealaíontóirí.

I measc cuid de na daoine a bheidh páirteach ann beidh:

 • Eamonn Sinnott, an Leas-Uachtarán agus Bainisteoir Ginearálta, Intel Ireland
 • Martin Shanahan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, ÚFT Éireann
 • Carolan Lennon, Stiúrthóir Bainistíochta, Open eir
 • Paul Carroll, Stiúrthóir, CPL Resources
 • Julie Byrne, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Nokia-Bell Labs Ireland
 • Mark Redmond, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cumann Comhlachais Mheiriceá
 • John McGowan, Stiúrthóir Bainistíochta, Coca-Cola
 • Jim Curley, Stiúrthóir Grúpa, Jones Engineering

Forbhreathnú ar na hImeachtaí

Dé hAoine, an 2 Nollaig

Tosóidh an chéad lá den chruinniú le spreagaitheasc ón gComhalta agus Stiúrthóir Intel ar Idirghníomhaíocht agus Eispéireas Úsáideoirí agus iar-léachtóir san Antraipeolaíocht agus i Léann na Meiriceánach Dúchasach, an Dr Genevieve Bell.

Ina dhiaidh sin beidh plé ar conas a sholáthraíonn cruthaitheacht mhuintir na hÉireann buntáiste iomaíoch uathúil ar bhonn idirnáisiúnta don tír, agus conas is féidir le hÉirinn an fuinneamh sin a chur chun tairbhe amach sa todhchaí.

Beidh a lán imeachtaí cruthaitheacha ar siúl ar an gcéad lá chomh maith le léiriú ón Collapsing Horse Theatre Company agus léiriú idirghníomhach scéalaíochta ar sheó Zoe Philpott a fuair moladh ó na léirmheastóirí, Ada.Ada.Ada.

Beidh Ceisteanna agus Freagraí struchtúracha, arna stiúradh ag Philip King ar siúl, mar aon le painéal a bheidh faoi chathaoirleacht Catriona Crowe, leis an staraí agus craoltóir Diarmaid Ferriter, Una Mullally ó The Irish Times, agus Louise Ní Fhiannachta, stiúrthóir agus scríbhneoir scripte Eipic do TG4.

Clár iomlán Dé hAoine, an 2 Nollaig

Dé Sathairn, an 3 Nollaig

Ar an dara lá déanfar tuilleadh forbartha ar an dioscúrsa thart ar thaithí na heisimirce sa 21ú haois, diaspóra na hÉireann agus spreagthóirí an aitheantais chultúrtha atá ag teacht chun cinn do mhuintir na hÉireann thar lear.

Beidh cuid de phríomh-eisimircigh na hÉireann páirteach sa phlé seo, lena n-áirítear an craoltóir agus DJ Annie Mac agus an tEagarthóir Sinsearach Nuachta ag CNN Digital International, Blathnaid Healy.

Beidh plé ar siúl ar an dara lá ar thaithí uathúil Éire 2016 agus conas is féidir le hÉirinn leas a bhaint as an móiminteam atá cruthaithe leis an gclár imeachtaí comórtha lenar ceiliúradh comóradh céad bliain an Éirí Amach. 

Clár iomlán Dé Sathairn, an 3 Nollaig

Cuirtear an chomhdháil seo i láthair i gcomhpháirtíocht le Intel, le tacaíocht ó Fhéile Other Voices eir sa Daingean, Éire 2016, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, an Roinn Gnóthaí Diaspóra, Microsoft, PwC, Nokia-Bell Labs agus CPL.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht seo féach anseo

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.