Events Imeachtaí

The 1916 Centenary Commemorative Medal Bonn Comórtha Céad Bliain 1916

  • Start / Tús:
  • 04.12.16 11:30
  • End / Críoch:
  • 04.12.16 13:00
  • Dublin Castle

The 1916 Centenary Commemorative Medal is being awarded to members of Óglaigh na hÉireann who served in 2016, to celebrate and commemorate the centenary year.

Tá Bonn Comórtha Céad Bliain 1916 á bhronnadh ar bhaill Óglaigh na hÉireann a d’fhóin in 2016 chun ceiliúradh agus comóradh a dhéanamh ar an mbliain Chomórtha Céad Bliain.

The medal serves to honour the legacy of continuous service by Óglaigh na hÉireann to the State since its foundation and to acknowledge the central role of Óglaigh na hÉireann across all seven strands of the centenary programme throughout 2016.

The design of the 1916 Centenary Commemorative Medal takes its inspiration from both the 1916 Medal and the 1916 Survivors’ Medal, while incorporating a design which is respectfully different to the original, in recognition of our forebears who fought during Easter 1916.

The obverse of the new medal is based on the crest of Óglaigh na hÉireann – the Irish Volunteers – an emblem which has remained unchanged since it was first designed for the Volunteers in 1913 and one which is still in use by Óglaigh na hÉireann today. Among those who designed the crest was Chief of Staff of the Irish Volunteers, Eoin MacNeill, who was a Professor of Early Medieval Studies at University College Dublin, and a key mover in the Gaelic revival movement that helped to inspire those who fought during the revolutionary period. Thus, the original crest of the Volunteers included the sunburst (representative of the Fianna of ancient legend), the warrior’s belt and the eight-pointed star – all of which are replicated in the design of the 1916 Centenary Commemorative Medal. In deference to the Veterans of 1916, the Cúchulain motif has been replaced with the original emblem of the Irish Volunteers/Óglaigh na hÉireann, including the ‘FF’ standing for Fianna Fáil – a reference to the legendary army of elite warriors who were sworn to defend Ireland. The addition, the ‘IV’ at the three and nine o’clock positions on the medal emphasises the historic connection with the Irish Volunteers in the same way that the buttons on a soldier’s uniform today still bear the ‘IV’ logo.

The ribbon design matches the exact colour shade used in the original 1916 ribbon and incorporates a narrow white stripe down the centre, linking it to the 1916 Survivors’ Medal. On the reverse of the medal is the logo of the Ireland 2016 State Centenary Programme in which Óglaigh na hÉireann played such a prominent role. The logo incorporates seven diamonds, which remind the wearer of the seven signatories of the 1916 Proclamation as well as the seven strands in the Ireland 2016 Centenary programme of events.

Tá an bonn in ainm is onóir a léiriú ar leagáid na seirbhíse leanúnaí a sholáthair Óglaigh na hÉireann don Stát ó bunaíodh é agus chun aitheantas a thabhairt ar an ról lárnach a ghlac Óglaigh na hÉireann i ngach ceann de na seacht snáithe den chlár Comórtha Céad Bliain i gcaitheamh 2016.

Tá dearadh Bhonn Comórtha Céad Bliain 1916 bunaithe ar Bhonn 1916 agus Bonn Mharthanóirí 1916 araon, ach ag an am céanna tá sé éagsúil ón mbunbhonn, mar aitheantas dár sinsir a throid i gCáisc 1916.

Tá éadan an bhoinn nua bunaithe ar shuaitheantas Óglaigh na hÉireann – suaitheantas nár athraíodh ó dearadh é i dtosach báire do na hÓglaigh i 1913 agus atá in úsáid ag Óglaigh na hÉireann go fóill sa lá atá inniu ann. Ina measc siúd a dhear an suaitheantas, bhí Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann, Eoin Mac Néill, a bhí ina Ollamh le Staidéar na Meánaoise Luaithe in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath agus ina phríomhghníomhaire sa ghluaiseacht athbheochana Gaelaí a bhí mar spreagadh ag lucht troda na tréimhse réabhlóidí. Ar an ábhar sin, bhí taitneamh na gréine (a léiríonn finscéal ársa na bhFianna), crios an ghaiscígh agus an réalta ocht mbior ar bhunsuaitheantas na nÓglach – agus tá na gnéithe go léir seo le feiceáil freisin ar Bhonn Comórtha Céad Bliain 1916. In ómós d’Iarshaighdiúirí 1916, in áit mhóitíf Chú Chulainn tá bunsuaitheantas Óglaigh na hÉireann, lena n-áirítear na litreacha ‘FF’ a sheasann do ‘Fianna Fáil’ - tagairt don arm finscéalaíoch de scoth na ngaiscíoch a gheall Éire a chosaint. Leis an uimhir ‘IV’ atá ag suíomh trí a’ chlog agus naoi a’ chlog ar an mbonn leagtar béim ar an gceangal stairiúil a bhí le hÓglaigh na hÉireann ar an mbealach céanna ina bhfuil ‘IV’ go fóill ar chnaipí éide shaighdiúra sa lá atá inniu ann.

Tá an dath ceanann céanna ar an ribín is a úsáideadh i mbunribín 1916 agus tá stríoc chúng bhán síos an lár freisin, a cheanglaíonn é Bonn Mharthanóirí 1916. Ar chúl an bhoinn, tá lógó Chlár Comórtha Céad Bliain an Stáit de chuid Éire 2016 inar ghlac Óglaigh na hÉireann ról an-suntasach. Mar chuid den lógó tá seacht ndiamant, a mheabhraíonn don té a chaitheann an bonn seachtar sínitheoirí Fhorógra 1916 chomh maith leis na seacht snáithe i gclár imeachtaí comórtha Éire 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.